Odgovori 
LibreOffice Greska pri snimanju uvezenog dokumenta u master dokument

Imam master dokument sa definisanim stilovima i druga dokumenta koja trebam da uvezem u master dokument. I ta druga dokumenta imaju definisane iste stilove kao u master dokumentu. Nalazim se na poslednjoj stranici master dokumenta i želim da dodam neki od dokumenata. Koristim Insert/Document i biram neki od dokumenata.
Uspešno sam učitao i dodao drugi dokument sa njegovim stilovima. Poslednja stranica master dokumenta je stil-položena. Na nju se nastavlja uveženi dokument čijja je stranica stil-prva (i uspravna je). Zadovoljan onim što vidim, snimam dokument i izlazim iz master dokumenta. Kad ponovo otvorim master dokument na moje iznenadjenje dokument koji sam uvezao je promenio stil prve stranice u stil položene stranice tj. stila koji je definisan na zadnjoj stranici master dokumenta, pre uvoza dokumenta. Ovo ne bi trebalo tako da radi.
Naravno, doskočio sam grešci tako što sam prelomio stil-položena i izabrao stil-prva.
Kada sam ponovo snimio dokument, zatvorio ga i ponovo ga otvorio bilo je sve u redu.
U prilogu šaljem master dokument i jedan (sledeći) dokument koji želim da uvezem u master dokument. Ova greška se manifestuje u novoj verziji Libre Office-a kao i u prethodnim.

Prilozi uz poruku .odm  Skolski program za period od 2014_2018. god.odm (Veličina: 109.47 kb)
.odt  1.razred globalni matematika.odt (Veličina: 28.76 kb)
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Molim vas da prijavite grešku preko https://bugs.documentfoundation.org prateći opciju File a Bug. Prethodno će biti potrebno da otvorite nalog.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Prijavio sam. Nadam se da sam objasnio dobro.
Error saving document imported into the master document
I have a master document with defined styles and other documents that need to import in the master document. And the other documents have the same styles as defined in the master document. I'm on the last page master document and want to add some of the documents. I use the Insert / Document and choose some of the documents.
I successfully uploaded and added to his document styles. Last page master document is landscape-style. It is followed by the imported document whose the page style-first (and the vertical). Pleased with what I see, record and document dating from the master document. When you reopen the master document to my surprise I imported document that changed the style of the first page in a style that is stile landscape i.e. . style that is defined on the latest page master document, before importing the document. This should not to operate.
Of course, I landed an error so I broke style-landscape and the first-chosen style.
When I re-recorded document, close it and re-opened it was all right.
It is the Libre Office 4.4.0.3.
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Ja bih samo još priložio i dva dokumenta, biće lakše programerima. Preimenujte ih u master.odm i insert.odt kako bi drugima bilo razumljivije.

U ubačenom dokumentu vodeći paragraf zahteva prelom stranice.

Nakon Insert > Document, Libreofis uspešno prenese ovaj prelom i zato stil stranice bude promenjen u prikazu iz položena (poslednja stranica dokumenta pre ubacivanja) u prva (prva stranica ubačenog dokumenta).

Taj prelom greškom ne bude sačuvan i zato ga nema pri novom otvaranju dokumenta.

Ukoliko se sada napravi novi ručni prelom na istom mestu, Libreofis će sačuvati dokument bez greške, uključujući i ovaj prelom.

Možete slobodno da u opisu greške stavite All / All pod Hardware kao oznaku arhitekture i operativnog sistema. Problem se javlja i na GNU/Linuxu 64bit, pa verujem i u svim drugim kombinacijama.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Urađeno. Nadam se da če razumeti problematiku.

Evo i priloga sa novim nazivima da bi i ovde bilo jasno.

Prilozi uz poruku .odm  master.odm (Veličina: 109.62 kb)
.odt  insert.odt (Veličina: 20.61 kb)
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Greška se manifestuje na još jedan način koji sam otkrio. Kada je u master dokumentu uključeno podnožje sa numeracijom, a u dokumentu koji insertujem, imam takođe uključeno podnožje (i to bez numeracije), dešava se da dokument koji uvezem dobija numeraciju, ali ne onu koja bi se nastavila u master dokumentu, već numeraciju koja ide od broja 1 i dalje 2, 3, ...

Prilozi uz poruku .odm  master.odm (Veličina: 217.91 kb)
.odt  insert2.odt (Veličina: 21.11 kb)
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS